Biuletyn Informacji Publicznej

Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego w ulicy Gródeckiej w Hrubieszowie wraz ze zbiornikiem przepływowym

W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gródeckiej polegającą na:

 • budowie kanału sanitarnego wzdłuż trasy kanału istniejącego wraz z przełączeniem do niego części odgałęzień bocznych,
 • budowie odejścia retencyjnego ze zbiorniekiem przepływowym. Rozwiązanie to pozwoli na odciążenie istniejącego kolektora i zapewnienie równomiernego odpływu ścieków na oczyszczalnię w okresie ich chwilowego nadmiernego wzrostu.

Okres realizacji zadania: 2 września 2014r. - 30 stycznia 2015r.

Zadanie 2. Zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo-ssącego) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania zaplanowano zakup nowego specjalistycznego samochodu (ciśnieniowo-ssącego) do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, przepompowni, studzienek kanalizacyjnych, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, w tym zalanych piwnic.
 Okres realizacji zadania: 27 sierpnia 2014r. - 28 listopada 2014r.

Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Konwaliowej, Tulipanowej i Storczykowej w Hrubieszowie

W ramach zadania zaplanowano w ulicy Konwaliowej, Tulipanowej oraz Storczykowej:

 • rozbudowę sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek,
 • budowę kanału ściekowego kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy działek,
 • budowę przepompowni ścieków przy ulicy Tulipanowej z odprowadzeniem ścieków kolektorem tłocznym do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Różanej.

Okres realizacji zadania: 5 czerwca 2015r. - 4 września 2015r.

Zadanie 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Uchańskiej, Bursztynowej i Diamentowej w Hrubieszowie

W ramach zadania zaplanowano:

 • w ulicy Uchańskiej rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek;
 • w ulicy Diamentowej budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy działek oraz budową przepompowni ścieków;
 • w ulicy Diamentowej przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek i przełączeniem istniejących przyłączy do nowej sieci.
 • budowę odcinka sieci wodociągowej spinającego sieć wodociągową w ulicy Diamentowej z siecią wodociągową w ulicy Bursztynowej;
 • w ulicy Bursztynowej budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy działek, przepompownią ścieków oraz rozbudową odcinka sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek.

Okres realizacji zadania: 5 listopada 2015r. - 15 grudnia 2015r.

Zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Lipice w Hrubieszowie z przyłączami do granicy posesji, przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym

W ramach zadania zaplanowano w Osiedlu Lipice w Hrubieszowie:

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy działek,
 • budowę przepompowni ścieków;
 • budowę rurociągu tłocznego;

Inwestycja objęła ulice: Grabowiecką, Świerkową, Lipową, Jodłową, Armii Krajowej, Dębową, Klonową oraz Topolową.
 Okres realizacji zadania: 9 marca 2016r. - 14 listopada 2017r.

Zadanie 6. Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa

W ramach zadania zaplanowano:

 • modernizację sieci kanalizacji sanitarnej metodą rękawa z włókna szklanego w ulicy Piłsudskiego;
 • remont tłocznego kolektora sanitarnego w ulicy Piłsudskiego;
 • przebudowę kolektora sanitarnego od ulicy Polnej przez ulicę Listopadową do kolektora sanitarnego w ulicy Piłsudskiego;
 • rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Grabowieckiej Bocznej) wraz z odejściami do granicy działek;
 • przebudowę sieci wodociągowej oraz wykonanie przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci w ulicy Teresówka;
 • przebudowę sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przepięcia istniejących przyłączy do bloków mieszkalnych na ulicy Polnej od nr 13 do 23;
 • przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Leśmiana;
 • przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Janka Krasickiego;
 • budowę sieci wodociągowej spinającej dwie istniejące sieci wodociągowe w ulicy Nowej i w ulicy Gródeckiej;

Okres realizacji zadania: 10 października 2016r. - 25 kwietnia 2017r.

Zadanie 7. Modernizacja przepompowni ścieków (monitoring i wymiana pomp)

W ramach zadania zaplanowano:

 • modernizację przepompowni ścieków przy ul. Wesołej,
 • modernizację rozdzielni sterowniczej dla przepompowni 4 pompowej przy ul. Ludnej wraz z rozbudową systemu monitoringu w technologii GSM/GPRS,
 • modernizację rozdzielni sterowniczej dla przepompowni 3 pompowej przy ul. Grunwaldzkiej wraz z rozbudową systemu monitoringu w technologii GSM/GPRS,
 • zainstalowanie monitoringów szaf sterowniczych na wybranych przepompowniach ścieków,
 • wymianę starych pomp na wybranych przepompowniach ścieków.

Okres realizacji zadania: 19 października 2016r. - 13 listopada 2020r.

Więcej informacji tutaj

Zadanie 8. Zakup sprężarki i zestawu hydroforowego na Ujęcie Wody

W ramach zadania zaplanowano:

 • zakup bezolejowej sprężarki na Stację Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie uczestniczącej w procesie uzdatniania wody,
 • wymianę funkcjonującego od 2000 roku zestawu hydroforowego wraz z układem sterowniczym i zasilaniem,

Okres realizacji zadania: 26 października 2017r. - 27 listopada 2020 r.

Więcej informacji tutaj.

Zadanie 9. Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Teresówka 14 a w Hrubieszowie

Przedsiębiorstwo z myślą o ograniczeniu rosnących kosztów energii elektrycznej wybudowało elektrownię fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 0,200 MWp.

Wyprodukowana w niej energia wykorzystywana będzie w całości na potrzeby własne Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie.

Prace zakończyły się 12 lutego 2020 r.

Więcej informacji tutaj.

Zadanie 10. System GIS wraz z modelem hydraulicznym

W ramach zadania zaplanowano:

 • opracowanie koncepcji systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej;
 • wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miasta Hrubieszów;
 • opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego dla sieci wodociągowej miasta Hrubieszów;

Więcej informacji tutaj.

Okres realizacji zadania: 27 października 2017r. - nadal

Zadanie 11. Zakup samochodu do monitoringu sieci kanalizacyjnej

W ramach zadania Spółka zakupiła fabrycznie nowy samochód do TV inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej.

Okres realizacji zadania: 12 sierpnia 2019r. - 9 grudnia 2019r.

Więcej informacji tutaj

Zadanie 15. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Grabowieckiej bocznej w Hrubieszowie

W ramach zadania wybudowano 514,65 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowieckiej bocznej, przy której mieści się m.in. Powiatowy Zarząd Dróg, Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie czy Zespół Szkół Nr 4.

Zadanie zostało włączone do projektu dzięki powstałym w trakcie realizacji oszczędnościom w łącznej wysokości blisko 400 tys. zł. Dzięki temu możliwe było rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu tzn. wprowadzenie kolejnego zadania inwestycyjnego.

Prace zakończyły się 12 września 2019 r.

Więcej informacji tutaj