Biuletyn Informacji Publicznej

PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie wdraża inteligentne rozwiązania do zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną (GIS)

  • 20.03.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie w 24 czerwca 2019r. podpisało umowę na Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

GIS (ang. Geographic Information System) to w bezpośrednim tłumaczeniu System Informacji Przestrzennej. GIS to system geoinformacyjny służący przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji wprowadzonych danych. W przypadku Przedsiębiorstwa będą to dane dot. topologii obiektów i działek oraz uzbrojenia terenu ze szczególnym uwzględnieniem obiektów liniowych takich jak sieci energetyczne, gazowe, linie telekomunikacyjne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne (w tym indywidualne przyłącza użytkowników), wraz z ich atrybutami, czyli informacjami o ich wieku, materiale, średnicy itp.

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z modelem hydraulicznym i hydrodynamicznym sieci wodociągowej stanowi kontynuację dotychczasowych działań Przedsiębiorstwa zmierzających do usprawnienia procesu zarządzania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną oraz obniżania kosztów ich funkcjonowania. Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju usług teleinformatycznych, elektronizacji i informatyzacji, proces ten nie omija też branży wodociągowo-kanalizacyjnej, a możliwość jej wdrożenia z wykorzystaniem środków unijnych jest doskonałą ku temu okazją.

System GIS wraz z modelami umożliwia uporządkowanie posiadanych przez Przedsiębiorstwo informacji oraz scalenie wielu zbiorów danych i pracy niezależnych od siebie systemów, a także wsparcie w procesie zarządzania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.

Do najważniejszych zadań GIS należą: 

  • inwentaryzacja sieci będących w zarządzie PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie,
  • scentralizowanie informacji i danych w jednej bazie,
  • usprawnienie procesu usuwania awarii (pracownicy przystępując do usuwania awarii będą dysponować informacjami nt. infrastruktury w danym obszarze – energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej itp.);
  • łatwy i szybki dostęp do danych, w tym atrybutów obiektów,
  • uproszczenie kontroli i weryfikacji informacji oraz cech topologicznych obiektów sieciowych,

Obok GIS zostaną wdrożone model hydrauliczny oraz model hydrodynamiczny sieci wodociągowej - są to modele matematyczne służące do tworzenia symulacji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych oraz bieżącej i ciągłej kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych w tym ograniczenia energochłonności układów pompowych.

Przygotowując się do wdrożenia GIS oraz wyżej wymienionych modeli, Przedsiębiorstwo utworzyło 9 wyodrębnionych i indywidualnie opomiarowanych stref miasta, wyposażonych w zdalny odczyt. Dodatkowo, nieprzerwanie od 2016 roku wodomierze u indywidualnych odbiorców wyposażane są w zdalny odczyt.  Na chwilę obecną ok 75% wodomierzy posiada możliwość zdalnego odczytu. Scalenie tych danych w czasie niemal rzeczywistym, w jednym systemie, pozwoli na jeszcze lepszy monitoring pracy sieci, rozbiorów wody oraz lokalizację jej strat.