Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje na temat egzekucji należności  

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób, w terminie i na konto określone na fakturze. Ponadto na fakturze widnieje informacja o wartości zaległości wg stanu na dzień wystawienia faktury, która jest traktowana jako upomnienie.

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM NA FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ

PROCEDURA WSTRZYMANIA DOSTAW WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW W ZWIĄZKU Z ZADŁUŻENIEM

Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z  2020r. poz. 2028 z późn.  zm.) przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Odbiorcy dokonują zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze.

Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, Dostawca nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła Odbiorcy upomnienie i wyznacza dodatkowy termin zapłaty, jednocześnie informując o grożącej możliwości odcięcia dostawy wody do nieruchomości.

Po upływie dwóch pełnych okresów rozliczeniowych, gdy odbiorca nie zareaguje na dostarczone upomnienie i nadal nie została uiszczona zaległa należność, Spółka wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym zobowiązuje Odbiorcę do uregulowania zaległej należności we wskazanym terminie oraz informuje go o:

 1. podjęciu działań zmierzających do wstrzymania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w przypadku nie uregulowania zaległej należności w terminie 20 dni od daty doręczenia niniejszego pisma,
 2. poniesieniu przez Odbiorcę – w przypadku wstrzymania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego – kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 O zamiarze odcięcia dostawy wody Spółka powiadamia:

 • Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • Burmistrza Miasta

na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

W przypadku odcięcia dostawy wody Spółka wskazuje Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez odbiorcę zadłużenia wraz z ustawowymi odsetkami oraz po opłaceniu przez Odbiorcę kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego. Następnie należy wypełnić wniosek o ponowne podłączenie.

W przypadku wypowiedzenia umowy na dostawę wody przywrócenie świadczenia usług nastąpi po uregulowaniu powyższych należności oraz po zawarciu nowej umowy.

SKIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI

PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie wystąpi do Sądu powszechnego z pozwem o zapłatę w przypadku niezapłacenia zadłużenia. Po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli zasądzona należność nie zostanie uregulowana przez Odbiorcę w przewidzianym terminie, zostanie skierowany wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.

Informujemy, że do celów powiadamiania Odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji, podany w umowie lub inny adres zgłoszony Spółce na piśmie.

Nie odebranie pod wskazanym adresem wysłanej korespondencji, uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.

Koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami Odbiorca, a składać się na nie mogą:

 • koszty sądowe,
 • koszty pełnomocnika procesowego,
 • koszty egzekucji komorniczej.

Koszty windykacji mogą być nawet wielokrotnie wyższe od powstałego zadłużenia, dlatego w interesie Odbiorcy jest terminowe płacenie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

ROZŁOŻENIE ZALEGŁOŚCI NA RATY

W przypadku powstania na koncie Odbiorcy zaległości mogą Państwo wystąpić z pisemnym wnioskiem o rozłożenie należności na raty.

Wniosek musi posiadać uzasadnienie i określoną przez Państwa liczbę rat.

Po rozpoznaniu zgłoszenia otrzymają Państwo pisemną odpowiedź.

Załącznik:

Wniosek o rozłożenie na raty - do pobrania

ODCIĘCIE DOSTAWY WODY I ZAMKNIĘCIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO – PODSTAWA PRAWNA

W celu uniknięcia nieporozumień  podczas dokonywanych czynności odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego poniżej przedstawiamy wyciąg przepisów z  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym   zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U.  2006, nr 123 poz. 858). 

„Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:

 • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
 • sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 • odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
 • usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa,  o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Art. 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

 • uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
 • nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
 1. (uchylony).
 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

 1. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
 2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.