Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie w kwietniu 2018 roku podpisało umowę, której przedmiotem jest realizacja projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym. Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), dla którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity planowany koszt realizacji projektu wynosi 11 318 661,63 zł, z planowaną kwotą dofinansowania 5 157 966,14 zł.

Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 1 września 2014 roku i potrwa do 30 czerwca 2022 roku.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Hrubieszów oraz zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Cel główny realizowany jest poprzez cele cząstkowe, tj.:

 • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
 • wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Hrubieszowa,
 • zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 • rozwój gospodarczy na obszarze aglomeracji,
 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

W ramach realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu jn.:

 • Wybudowanie 10,64 km oraz przebudowanie 1,02 km sieci kanalizacji sanitarnej, co przyniesie wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej o 753 osoby.
 • Wybudowanie 4,14 km oraz przebudowanie 1,11 km sieci wodociągowej, co przyniesie wzrost liczby użytkowników sieci wodociągowej o 351 osób.

W ramach projektu zrealizowano:

 1.  Roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Hrubieszów tj.:
  • budowa kanału sanitarnego w ulicy Gródeckiej wraz ze zbiornikiem przepływowym,
  • budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Konwaliowej, Tulipanowej i Storczykowej,
  • budowa i/lub rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Uchańskiej, Bursztynowej i Diamentowej,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Lipice wraz z budową przyłączy do granic posesji, przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym,
  • rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta, tj.:
  • remont tłocznego kolektora sanitarnego w ulicy Piłsudskiego od przepompowni przy ulicy Ludnej do skrzyżowania ulic Wyzwolenia, Kolejowej i Piłsudskiego,
  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Grabowieckiej (bocznej),
  • przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Janka Krasickiego,
  • przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Leśmiana do SP ZOZ,
  • przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej zasilającej bloki od nr 13 do 23,
  • przebudowa kolektora sanitarnego od ulicy Polnej na wysokości posesji nr 40 przez ulice Listopadową do kolektora sanitarnego w ulicy Piłsudskiego,
  • budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicą Nową a ulicą Gródecką,
  • przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Teresówka domki jednorodzinne.
  • budowa elektrowni fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody.
  • rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowieckiej (bocznej) - przy ZS nr 4.
 1. Dostawy i usługi:
  • zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo-ssącego) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej,
  • zakup sprężarki i zestawu hydroforowego na Ujęcie Wody,
  • zakup samochodu do monitoringu sieci kanalizacyjnej,
  • modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta (czytaj więcej),
  • wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS wraz z modelem hydraulicznym i hydrodynamicznym sieci wodociągowej oraz dostawą sprzętu i oprogramowania. Więcej informacji o systemie GIS dostępne jest tutaj.