Biuletyn Informacji Publicznej

PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie z udziałem środków unijnych inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną

  • 27.07.2020
PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie z udziałem środków unijnych inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie z oszczędności powstałych w toku realizacji projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 wybudowało kolejne 514,65 m sieci kanalizacji sanitarnej.

W ostatnim czasie PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie realizuje wiele poważnych inwestycji wpływających na jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną naszego miasta. Tylko w 2019 roku wybudowane i/lub rozbudowane zostało ponad 4 km sieci wodociągowej, w tym ponad 3 km sieci magistralnej (głównej) w ul. Zamojskiej oraz blisko 1 km sieci kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość wykonanych robót to 2,85 mln zł netto. Jest to jedynie wartość inwestycji w sieci wodociągowo-kanalizacyjne, a realizowano również inne tj. w infrastrukturę na oczyszczalni ścieków, przepompownie ścieków, system informacji przestrzennej GIS i inne.

Tak wiele zadań udało się zrealizować dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Bez uzyskania dofinansowania wiele z nich wciąż by oczekiwało na realizację. Dlatego Spółka stara się o uzyskanie wsparcia finansowego tam, gdzie jest to możliwe, np. w połowie maja br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) – Instytucja Wdrażająca Program POIiŚ na lata 2014-2020, wyraził zgodę na zagospodarowanie powstałych w projekcie oszczędności w łącznej wysokości blisko 400 tys. zł. Dzięki temu możliwe było rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu tzn. wprowadzenie kolejnego zadania inwestycyjnego. Procedura z tym związana trwała kilka miesięcy i w konsekwencji 12 maja 2020 roku podpisano aneks do umowy, który reguluje te kwestie.

Projekt został rozszerzony o zadanie zrealizowane w 2019 roku tj. o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowieckiej bocznej, przy której mieści się m.in. Powiatowy Zarząd Dróg, Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie czy Zespół Szkół Nr 4. W ramach zadania wybudowano 514,65 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa tego odcinka sieci została zainicjowana przez Przedsiębiorców mających siedziby swoich firm w tej części miasta.

Łącznie w ramach projektu zmodernizowane lub wybudowane zostało ponad 10 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 4 km sieci wodociągowej. Zgodnie z założeniami projektu – wskaźnikami rezultatu bezpośredniego – z sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu powinny korzystać co najmniej 753 nowe osoby, natomiast z sieci wodociągowej wybudowanej w ramach projektu co najmniej 351 nowych osób.