Biuletyn Informacji Publicznej

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania:
  • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator przekazuje jej potwierdzenie, że przetwarza dane jej dotyczące oraz kopię danych;
 • sprostowania swoich danych osobowych:
  • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator dokonuje sprostowania dotyczących jej danych poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z uwzględnieniem celów przetwarzana;
  • administrator bez zbędnej zwłoki udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem;
  • administrator odmawia sprostowania danych jeżeli nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, potrafi wykazać ich prawidłowość lub dane są nadmiarowe w stosunku do celu przetwarzania;
 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”):
  • na żądanie osoby, której dane dotyczą administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dotyczące jej dane, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
   1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie przysługującego jej prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • jeżeli żądanie dotyczy danych wcześniej upublicznionych, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty realizacji, administrator podejmuje rozsądne działania, włączając środki techniczne, w celu poinformowania administratorów przetwarzających te dane o konieczności usunięcia ich wszelkich kopii oraz łącz do nich;
  • „prawo do bycia zapomnianym” nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne, m.in. do:
   1. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
   2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; odstępstwa od obowiązku realizacji „prawa do bycia zapomnianym” opisuje art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:
  • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator ogranicza przetwarzanie jej danych osobowych gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art.21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, która żądała ograniczenia;
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych administrator realizuje poprzez czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych, czasowe usunięcie opublikowanych danych ze strony internetowej. W zautomatyzowanych zbiorach danych przetwarzanie zostaje ograniczone środkami technicznymi w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane; fakt ograniczenia przetwarzania danych osobowych zostaje wyraźnie zaznaczony w systemie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych:
  • jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, administrator zaprzestaje przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • przeniesienia swoich danych osobowych:
  • na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator przekazuje jej lub innemu, wskazanemu przez nią administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • prawo do wycofania zgody:
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa osób, których dane dotyczą PGKiM Sp. z o.o realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia.