Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca kandydata do pracy

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. REGON 950288971, NIP 919-12-57-274. Z Administratorem danych można kontaktować się:

  • listownie na adres: Krucza 20 , 22-500 Hrubieszów;
  • za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@pgkimhrubieszow.pl;
  • telefonicznie: (84) 535 38 11.

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@pgkimhrubieszow.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • działanie na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO);
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO), w związku z 221 Kodeksu pracy;
  • zgoda wyrażona dobrowolnie przez Panią/Pana dla określonego celu przetwarzania (art.6 ust.1 lit.a RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator  zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osób przyjętych do pracy będą przechowywane w aktach osobowych pracownika zgodnie z przepisami prawa pracy.

Zakres przysługujących praw

Przysługuje Pani/Panu, prawo do:

  • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy skontaktować się z Administratorem na ww. dane kontaktowe.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.