Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka Wodociągowo-Kanalizacyjna

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie, z siedzibą przy ulicy Krucza 20, 22-500 Hrubieszów (dalej PGKiM Sp. z o.o. lub Administrator).

Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres PGKiM Sp. z o.o. lub mailem na konto iod@pgkimhrubieszow.pl

Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane i z jakiego źródła pochodzą?

W zależności od tego z jakich usług będą Państwo korzystać, PGKiM Sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres punktu poboru wody, adres świadczenia usług, adres do korespondencji, adres e-mail, dane rozliczeniowe (faktury/rachunki/numery kont bankowych), numer klienta, numer telefonu, NIP, REGON, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, a także inne dane zawarte we wniosku lub korespondencji kierowanej do PGKiM Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe możemy otrzymać bezpośrednio od Państwa (w sytuacji, gdy np. otrzymujemy od Państwa wniosek/pismo, gdy prowadzimy z Państwem korespondencję lub zawieramy z Państwem umowę). Niekiedy możemy otrzymać Państwa dane od innej osoby składającej wniosek (np. od właściciela budynku, inwestora).

Jaki jest  cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • zawartej umowy lub działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
 • określenia warunków przyłączenia posesji do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 • odbioru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
 • realizacji usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków,
 • realizacji umowy na dostarczanie nieczystości płynnych do Stacji Zlewczej Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie,
 • obsługi skarg, reklamacji;
 • obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów prawa (w tym Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:
 • związanych z realizacją ustawowych zadań PGKiM Sp. z o.o.,
 • archiwizacyjnych,
 • rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozrachunków,
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
 • wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 • prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 • informowania klientów o własnych usługach,
 • prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby PGKiM Sp. z o.o., zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usługi (dane zanonimizowane po opracowaniu produktu finalnego),
 • przeprowadzania czynności audytowych,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez PGKiM Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec PGKiM Sp. z o.o., przed organami ścigania, organami orzekającymi, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych;
 • Państwa dowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu ułatwienia kontaktu z w związku z wykonaniem umowy, realizacją złożonych wniosków, załatwieniem sprawy (numer telefonu, adres e-mail). Zgoda jest dobrowolna i może być wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in:

 • dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje PGKiM Sp. z o.o., w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu realizacji płatności,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe w celu likwidacji szkód,
 • firmy archiwizujące,
 • firmy windykacyjne, w celu obsługi zadłużeń,
 • kancelarie prawnicze w celu obsługi prawnej.

Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane przechowujemy przez okres:

 • negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Państwo  ostatni raz się z nami kontaktowali w sprawie jej zawarcia, jeśli umowa nie została zawarta,
 • załatwienia Państwa sprawy (skargi, reklamacje, zgłoszenia), a po jej zakończeniu przez okres 3 lat jeśli nie obowiązuje umowa,
 • obowiązywania umowy, następnie 6 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
 • okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGKiM Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub do momentu ustalenia celu, dla którego były przetwarzane.

Jakie są konsekwencje nie podania danych?

Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w PGKiM Sp. z o.o., może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą.

W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od PGKiM Sp. z o.o:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Prawo do wycofania zgody:

 • w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie,
 • wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych do momentu jej wycofania.

Prośby o wycofywanie zgód oraz żądania realizacji w/w praw prosimy kierować na adres:

 • osobiście w BOK lub  sekretariacie w siedzibie PGKiM Sp. z o.o.;
 • elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@pgkimhrubieszow.pl
 • listownie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów

Więcej informacji dotyczących realizacji Państwa praw do ochrony danych dostępnych jest TUTAJ.

Informacje dodatkowe

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. PGKiM Sp. z o.o. nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych. W takim wypadku może zaistnieć konieczność przekazania danych do państwa, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Będą mogli Państwo uzyskać opis tych zabezpieczeń lub administrator wskaże miejsce ich udostępnienia.