Biuletyn Informacji Publicznej

Monitoring

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie, z siedzibą przy ulicy Krucza 20, 22-500 Hrubieszów (dalej PGKiM Sp. z o.o. lub Administrator).

Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres PGKiM Sp. z o.o. lub mailem na konto iod@pgkimhrubieszow.pl

Jaki jest  cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna?

Celem przetwarzania Państwa  danych osobowych w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego jest:

  • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
  • realizacja obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane na podstawie przepisów obowiązującego prawa organom uprawnionym do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje PGKiM Sp. z o.o., w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów oraz ochrony mienia.

Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane?

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 1 miesiąca od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 1 miesiąca ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania .

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

o ile wynika to z przepisów prawa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Żądania realizacji w/w praw prosimy kierować na adres:

  • osobiście w BOK lub  sekretariacie w siedzibie PGKiM Sp. z o.o.;
  • elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@pgkimhrubieszow.pl
  • listownie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów

Więcej informacji dotyczących realizacji Państwa praw do ochrony danych dostępnych jest TUTAJ.