Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Zakład Oczyszczania Ścieków

ul. Gródecka 116

22-500 Hrubieszów

tel. (84) 53 53 834

O zakładzie

 

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Hrubieszowie została zbudowana końcem lat 70 – tych. Obiekt został zmodernizowany w latach 2004 – 2006. Po modernizacji jest to oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. Zlokalizowana jest na terenie miasta Hrubieszowa od strony wschodniej, w niedalekim sąsiedztwie granicy państwa z Ukrainą tj. 2 km, przebiegającą wzdłuż rzeki Bug. Od strony północnej oczyszczalni znajduje się rzeka Huczwa – odbiornik ścieków oczyszczonych. Powierzchnia oczyszczalni wynosi 3,7 ha. Obsługiwana liczba mieszkańców przez oczyszczalnie to około 20 000. Obecnie równoważna liczba mieszkańców to RLM = 23 367.
 Przepływ wg projektu:

 1. Przepływ średnio dobowy Qdśr = 3 300 m3/d
 2. Przepływ max dobowy Qdmax = 4 400 m3/d

Oczyszczalnia Ścieków w Hrubieszowie podzielona jest na trzy podstawowe sekcje oraz obiekty im towarzyszące, na które składają się:

Część mechaniczna i wstępna:

 1. Budynek krat,
 2. Pompownia ścieków surowych,
 3. Piaskownik pionowy,
 4. Osadnik wstępny typu Imhoffa,
 5. Stacja zlewcza ścieków dowożonych.

Część biologiczna:

 1. Komory defosfatacji i denitryfikacji,
 2. Komory nitryfikacji,
 3. Osadnik wtórny typu Dorr ø 24 m 
 4. Pompownia osadu recyrkulowanego,
 5. Komory pomiarowe osadu nadmiernego i recyrkulowanego,
 6. Stacja dmuchaw,
 7. Stacja dozowania PIX – u, 
 8. Zwężka pomiarowa,
 9. Wylot ścieków oczyszczonych.

Gospodarka osadowa:

 1. Zbiorniki retencyjne osadu przefermentowanego,
 2. Stacja mechanicznego odwadniania osadu,
 3. Układ do higienizacji osadu odwodnionego,
 4. Wiata do tymczasowego składowania osadu.

Obiekty towarzyszące:

 1. Budynek techniczny z laboratorium,
 2. Stacja TRAFO,
 3. Budynek agregatu prądotwórczego,
 4. Pomieszczenie warsztatowe,
 5. Pomieszczenie socjalne,
 6. Budynek separatora piasku.

 

Sieć kanalizacyjna

Stopień skanalizowania aglomeracji Hrubieszów wynosi 98,32 %.

Długość czynnej kanalizacji sanitarnej wynosi 65,61 km, w tym:

 • 0,70 km sieci kanalizacji ogólnospławnej,
 • 46,63 km sieci  kanalizacji sanitarnej,
 • 18,28 km przyłączy kanalizacyjnych.

Sieć kanalizacyjna zbudowana jest z następujących materiałów:

 • PCV + PE - 58,86 %
 • Kamionka 37,33 %
 • Azbestocement - 2,29 %,
 • Żeliwo - 1,52 %

Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 0,4475 km, w tym:

 • PP - 76,54 %,
 • Beton 23,46 %.

Galeria zdjęć