Biuletyn Informacji Publicznej

PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 13 stycznia 2021 roku w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie poprzez uruchomienie procesu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnej energii słonecznej z przeznaczeniem na potrzeby własne.

W ramach projektu zaplanowano budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 574,56 kWp. Obiekt powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Hrubieszowie tj. przy ul. Gródeckiej 116. Powierzchnia zabudowy inwestycji obejmie blisko 3 000 m2 i będzie składać się z blisko 1600 modułów fotowoltaicznych. Szacuje się, że instalacja będzie produkowała rocznie blisko 600 MWh.

Jako Beneficjent jesteśmy zobowiązani osiągnąć:

w ciągu roku od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, następujący wskaźnik rezultatu:

  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE równa 573,20 MWhe/rok rozliczeniowy,

nie później niż do dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, następujące wskaźniki rezultatu:

  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych równa 0,57 MWe w roku rozliczeniowym,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Cl34 równy 193,21 tony równoważnika CO2/rok rozliczeniowy,
  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych równa 574,56 kWe w roku rozliczeniowym.

Całkowita wartość projektu: 2 387 186,06 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 441 764,25 PLN

Kwota przyznanego dofinansowania: 865 058,55 PLN

Okres realizacji projektu: styczeń 2021r. – czerwiec 2023r.