Biuletyn Informacji Publicznej

PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 13 stycznia 2021 roku w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie poprzez uruchomienie procesu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnej energii słonecznej z przeznaczeniem na potrzeby własne.

W ramach projektu zaplanowano budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 575,17 kWp. Obiekt powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Hrubieszowie tj. przy ul. Gródeckiej 116. Na instalację składać się będzie blisko 1020 sztuk modułów fotowoltaicznych. Szacuje się, że instalacja będzie produkowała rocznie blisko 600 MWh.

Jako Beneficjent jesteśmy zobowiązani osiągnąć:

w ciągu roku od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, następujący wskaźnik rezultatu:

  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE równa 573,81 MWhe/rok rozliczeniowy,

nie później niż do dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, następujące wskaźniki rezultatu:

  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych równa 0,57 MWe w roku rozliczeniowym,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Cl34 równy 193,42 tony równoważnika CO2/rok rozliczeniowy,
  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych równa 575,17 kWe w roku rozliczeniowym.

Całkowita wartość projektu: 2 136 005,70 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 243 457,60 PLN

Kwota przyznanego dofinansowania: 746 074,56 PLN

Okres realizacji projektu: styczeń 2021r. – październik 2023r.