Status prawny

Firma spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać skrótu firmy PGKiM Sp. z o. o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Siedzibą Spółki jest miasto Hrubieszów.

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Hrubieszów.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie".

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Na obszarze swej działalności Spółka może otwierać przedstawicielstwa, filie, oddziały; tworzyć nowe spółki z krajowymi lub zagranicznymi osobami prawnymi bądź fizycznymi, a także przystępować do spółek istniejących. Spółka może ponadto uczestniczyć w innych dozwolonych przez prawo organizacjach podmiotów gospodarczych.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka prowadzi działalność na podstawie:

  • Kodeksu spółek handlowych - ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2019 poz. 505 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku, poz. 43 ze zm.),
  • Umowy Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku,
  • Przepisów prawnych aktualnie obowiązujących.

Przedmiot działalności

Spółka prowadzi działalność gospodarczą należącą w części do zadań własnych gminy, o charakterze użyteczności publicznej, obejmującą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, urządzeń sanitarnych, wysypiska i utylizacji odpadów komunalnych, zieleni komunalnej, cmentarzy komunalnych.