Nabór na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń i obsługi klienta w Zakładzie Usług Komunalnych

 • 03.08.2023

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 w Hrubieszowie

 poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. rozliczeń i obsługi klienta w Zakładzie Usług Komunalnych

Miejsce pracy: Hrubieszów

 

Główne zadania na stanowisku:

 • zapewnienie ciągłości pracy Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz Unii Europejskiej,
 • zarządzanie procesem gospodarki odpadami w zakresie usług świadczonych przez Spółkę, zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu,
 • racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu, opracowywanie planu finansowego Zakładu i przedkładania sprawozdań z ich wykonania,
 • aktualizacja oraz bieżące opracowywanie wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 • organizowane pracy, nadzorowanie stanowisk pracy: wydawanie dyspozycji pracownikom podległym, kontrola wykonania oraz rozliczanie pracy podległych pracowników,
 • bieżące sporządzanie, rozliczanie, kontrolowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji z pracy pojazdów samochodowych i sprzętu min: karta drogowa, raport pracy sprzętu, rozliczenia,
 • sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji pojazdów samochodowych i sprzętu będących w posiadaniu Zakładu,
 • sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, podręcznego sprzętu i wyposażenia,
 • prowadzenie magazynu podręcznego, prowadzenie ewidencji pobranych i zakupionych pojemników i materiałów,
 • bieżące sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych w zakresu działalności Zakładu,
 • opracowywanie zestawień pracy pojazdów, sprzętu, transportu i przekazywania odpadów stałych i płynnych zgodnie z przepisami prawa, do analiz oraz sporządzanie sprawozdawczości,
 • opracowywanie harmonogramów odbioru odpadów i ich stała aktualizacja.

Wymagania:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie: gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
 • kultura osobista, komunikatywność, kreatywność,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz samodzielność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
 • znajomość obsługi komputera (Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna), w tym dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego i doświadczenie w obsłudze baz danych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość branży transportowej,
 • podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji samochodów ciężarowych,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie lub osobiste składanie dokumentów – CV (zawierające: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia) wraz z listem motywacyjnym na sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów do dnia 15 sierpnia 2023r.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PGKiM Sp. z o.o.  z siedzibą w Hrubieszowie, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich  w kolejnych naborach prowadzonych przez PGKiM Sp. z o.o.  z siedzibą w Hrubieszowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie ul. Krucza 20 , 22-500 Hrubieszów, sekretariat@pgkimhrubieszow.pl, tel. 84 535 38 11.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@pgkimhrubieszow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe zakresie wskazanym przepisami prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • działanie na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO);
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO), w związku z art. 221  Kodeksu pracy;
  • zgoda wyrażona dobrowolnie przez Panią/Pana dla określonego celu przetwarzania (art.6 ust.1 lit.a RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 2. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów  przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez 12 miesięcy. Dane osób przyjętych do pracy będą przechowywane w aktach osobowych pracownika zgodnie z przepisami prawa pracy.
 1. Przysługuje Pani/Panu, prawo do:
  • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.