Jak podłączyć się do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Jak podłączyć się do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej?

 

Poniżej przedstawiamy krótki opis postępowania związanego z procesem podłączania zarówno

do sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. 

 

O szczegóły należy pytać w Dziale Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych lub Sekretariacie PGKiM Sp. z o.o. w  Hrubieszowie.

 

Niezbędne dokumenty do pobrania ze strony internetowej w zakładce „Dla Klientów” lub

w Sekretariacie PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

 


Opis postepowania

Obowiązki Inwestora

Obowiązki PGKiM

Uwagi


1.

Warunki techniczne przyłącza

Złożenie Wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji wraz
z załącznikami

Załącznik nr 1 - pobierz

 

Opracowanie i wydanie warunków technicznych
w ciągu 30 dni.

 

  Czynność bezpłatna.   W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan. Inwestor otrzyma pisemną informację techniczną ze wskazaniem możliwości dalszego trybu postępowania.


2.

Wykonanie projektu

Zlecenie wykonania projektu projektantowi ze stosownymi uprawnieniami.

Brak

PGKiM nie wykonuje projektów


3.

Uzgodnienie projektu

Złożenie wniosku z min. 3 egz. dokumentacji technicznej (projektu)

Załącznik nr 2 - pobierz

Uzgodnienie projektu
z Działałem Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych. Realizacja max. w ciągu 14 dni

Czynność bezpłatna


4.

Umowa z Wykonawcą

Zlecenie wykonania przyłącza wg uzgodnionego projektu i uzyskanych stosownych zezwoleń wymaganych prawem budowlanym.                       Zgłoszenie do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Załącznik nr 3 - pobierz

Uzgodnienie terminu rozpoczęcia robót, terminu odbioru częściowego oraz terminu włączenia „wcinki” do sieci.

Odbiory wykonywane bezpłatnie


5.

Wykonanie przyłącza

Udostępnienie terenu pod budowę, załatwienie niezbędnych pozwoleń
i ewentualnych wyłączeń kolidującej infrastruktury.

Brak

Wykonanie przyłącza przez uprawnioną jednostkę - zgodnie
z  projektem                                (PGKiM nie wykonuje przyłączy)


6.

Włączenie do sieci

Poinformowanie PGKiM
co najmniej 3 dni robocze wcześniej o planowanym terminie włączenia.

Nadzór nad włączeniem
do sieci

Etap konieczny


7.

Zgłoszenie odbioru częściowego (prace zanikające)

Złożenie Zgłoszenia
do odbioru częściowego
(prac zanikających przed zasypaniem wykopu)

Załącznik nr 4 - pobierz

Wykonanie odbioru
w terminie max. 3 dni.

Czynność bezpłatna


8.

Powykonawcza inwentaryzacja

Zlecenie przeglądu
i przygotowanie dokumentów odbiorowych.

Brak

Brak


9.

Zgłoszenie odbioru końcowego

Złożenie Zgłoszenia do odbioru wraz z załącznikami

Załącznik nr 4 - pobierz

Wykonanie odbioru
w terminie max. 7 dni.

Czynność bezpłatna


10.

Zawarcie umowy

Złożenie wniosku o zawarcie umowy wraz z wymaganymi załącznikami

Załącznik nr 5 - pobierz

Przygotowanie i podpisanie umowy

Czynność bezpłatna


11.

Montaż wodomierza i rozpoczęcie pomiarów

Udostępnienie miejsca do montażu wodomierza.

Montaż wodomierza głównego, dostawa wody
i odbiór ścieków po zamontowaniu

Czynność bezpłatna


 

Inne załączniki

 

Zgoda współwłaściciela na podpisanie i odbiór umowy na dostawę wodyi /lub odprowadzanie ścieków bytowych.

W przypadku gdy Inwestor jest współwłaściciel lub najemca nieruchomości do Wniosku
o podpisanie umowy należy dołączyć zgodę współwłaściciela/właściciela na podpisanie i odbiór umowy.

Załącznik nr 6 - pobierz

 

Oświadczenie o wskazaniu płatnika faktur

W przypadku gdy płatnikiem faktur nie będzie właściciel nieruchomości do Wniosku o podpisanie umowy

należy dołączyć Oświadczenie o wskazaniu płatnika faktur.

Załącznik nr 7 - pobierz

 

Rozwiązanie umowy

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków może zostać rozwiązana na pisemny wniosek 

(Załącznik nr 8 - pobierz) osoby będącej stroną w umowie.

W przypadku zmiany odbiorcy usług do wniosku należy przedłożyć protokół z odczytu wodomierzy

(Załącznik nr 12 - pobierz - sporządzany przez osobę rozwiązującą umowę oraz nowego właściciela nieruchomości), 

zawierający numery i odczyty wodomierzy na dzień przekazania nieruchomości, podpisany przez stronę przekazującą i przyjmującą. 

 

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji

Załącznik nr 11 - pobierz

 

Protokół z odczytu wodomierzy

Załącznik nr 12 - pobierz

 

Wniosek o plombowanie wodomierza/ podwodomierza

Załącznik nr 15 - pobierz

 

Zlecenie montażu/wymiany wodomierza/ podwodomierza

Załącznik nr 16 - pobierz

 

Oświadczenie o przedłożeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego - obowiązujące od 04.07.2019 r.

Załącznik nr 17 - pobierz