WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W TYM MAPA AGLOMERACJI DLA ZADANIA PLANOWANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA W RAMACH POIiŚ 2014-2020, DZIAŁANIE 2.3 - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym mapa aglomeracji dla zadania planowanego do współfinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Data ogłoszenia:             19.08.2016r.

Termin składania ofert:   31.08.2016r. do 14:00

Załączniki:                 ZAPYTANIE OFERTOWE - pobierz zapytanie

                                ZAŁĄCZNIK NR.1 - FORMULARZ OFERTY - pobierz załącznik

                                ZAŁĄCZNIK NR.2 - PROJEKT UMOWY - pobierz załącznik

Załącznik:  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz informację