Przetargi
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zarządzanie projektem - usługa dotycząca rozliczania projektu 20
2 Wykonanie przeglądów okresowych i ewentualnych remontów gaśnic i hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych 37
3 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn: "Strefowanie sieci wodociągowych" 46
4 Wykonanie okresowych pomiarów stanu instalacji elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony odgromowej 32
5 Zarządzanie projektem pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym 55
6 Dostawa ziemi do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej 50
7 Bezolejowa tłokowa sprężarka powietrza produkcji Airpol typ AB40-380-400 121
8 Strefowanie sieci wodociągowych 369
9 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 147
10 Strefowanie sieci wodociągowych 176
11 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 168
12 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 309
13 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej w Hrubieszowie 171
14 Transport komunalnych osadów ściekowych 189
15 Strefowanie sieci wodociągowych 251
16 Dostawa samochodu ciężarowego typ „Hakowiec” do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów 272
17 Zaprojektowanie, wykonanie oraz instalację na wskazanym przez Zamawiającego serwerze Serwisu internetowego www.pgkimhrubieszow.pl wraz z BIPem 432
18 Dostawa szafy sterowniczej na przepompownie ścieków przy ul. Batalionów Chłopskich w Hrubieszowie wraz z jej montażem i podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM w Hrubieszowie. 215
19 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 243
20 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring przeglądowy i kontrolny 271
21 Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 272
22 TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 269
23 Zakup i dostawa nowego plotera atramentowego ze zintegrowanym skanerem wielkoformatowym 243
24 Sukcesywne dostawy wraz z dowozem i rozładunkiem polimeru kationowego w formie emulsji stosowanych do odwadniania komunalnych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie w ilości ok. 8 000 kg. 230
25 Kontrola jakości wody wodociągu Hrubieszów - monitoring przeglądowy i kontrolny, wykonywanie analiz ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych i gleb oraz monitoring składowiska odpadów 280
26 Wykonanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres obowiązywania od 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r. 335
27 Zakup i dostawa samochodu osobowego z przestrzenią bagażową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie 287
28 Zakup i dostawa samochodu osobowego z przestrzenią bagażową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie 266
29 Sukcesywna dostawa pomp do ścieków i mieszadeł zatapialnych 302
30 Opracowanie koncepcji wdrożenia systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie miasta Hrubieszowa 421
31 Dostawa agregatu prądotwórczego do kamery inspekcyjnej (zestawu inspekcyjnego) typ CT 400 334
32 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok obrotowy 2017 619
33 Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie wraz z podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM w Hrubieszowie 376
34 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa 296
35 Dostawa dwóch sprężarek na Stację Uzdatniania Wody przy ulicy Teresówka 14a w Hrubieszowie do zastosowania w ciągu technologicznym uzdatniania wody 328
36 Zakup i dostawa urządzeń hydraulicznych firmy HYCON 324
37 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowej polegająca na zamontowaniu urządzeń pomiarowych dla wyodrębnionych stref Miasta Hrubieszowa 321
38 Sukcesywna dostawa pomp do ścieków i mieszadeł zatapialnych 365
39 Sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszownie za rok 2017 536
40 Budowa zbiorowego przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. 3-go Maja 37 w Hrubieszowie 364
41 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Hrubieszowie 408
42 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji-przebudowy sieci wodociągowejw miejscowości Hrubieszów 468
43 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 462
44 ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 428
45 Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie 650
46 TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 573
47 Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych 799
48 Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM oraz usługa telekomunikacyjna do przesyłu danych 792
49 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO NA ROK 2017 675
50 Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszów przy ul. Wesołej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji, który funkcjonuje w PGKiM Sp z o.o. w Hrubieszowie . 838
51 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA 1106
52 WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W TYM MAPA AGLOMERACJI DLA ZADANIA PLANOWANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA W RAMACH POIiŚ 2014-2020, DZIAŁANIE 2.3 - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH 866
53 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UZYSKANIE W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DECYZJI - POZWOLENIA NA BUDOWĘ, DLA ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY ULICY TERESÓWKA 14A W HRUBIESZOWIE 942
54 ZAKUP I DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO (LPG) DLA POTRZEB STACJI AUTOGAZ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE 922
55 PRZEGLĄD SERWISOWY WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ NNDRITZ D3LL 727
56 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM POLIMERU KATIONOWEGO 800
57 WDROŻENIE SYSTEMU RADIOWEGO ODCZYTU WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA 893
58 SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA PGKIM SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE W OKRESIE OD 1 MAJA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU 729
59 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU LIPICE W HRUBIESZOWIE Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANICY POSESJI, PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM 1576
60 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 923
61 Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – „BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE”” 1136
62 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIACJI SANITARNEJ W ULICACH UCHAŃSKIEJ, BURSZTYNOWEJ I DIAMENTOWEJ W HRUBIESZOWIE 1501
63 Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – ,, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA” 1086
64 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODNEJ NA TERENIE HRUBIESZOWA 1176
65 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONWALIOWEJ, TULIPANOWEJ I STORCZYKOWEJ W HRUBIESZOWIE 1648
66 BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY W UL. KOCHANOWSKIEGO NA OSIEDLU JAGIELLOŃSKIM W HRUBIESZOWIE 1586
67 Zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo–ssącego) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej 1467
68 BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO W ULICY GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE WRAZ ZE ZBIORNIKIEM PRZEPŁYWOWYM 1952
69 REGULAMIN WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR UDZIELANIA SEKTOROWYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1466